Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

ZAKRES BADAWCZY

RESEARCH INTERESTS

  • Projektowanie niskotłuszczowych układów emulsyjnych typu olej-w-wodzie (o/w) z wykorzystaniem naturalnych składników żywności.
  • Ocena stabilności (fizycznej i chemicznej) oraz właściwości fizykochemicznych (reologicznych, teksturalnych, barwy) emulsji typu o/w w różnych warunkach środowiskowych.
  • Wyznaczanie czynników termodynamicznych i kinetycznych wpływających na retencję i uwalnianie substancji zapachowych w niejednorodnych ciekłych układach spożywczych.
  • Makro- i nano-emulsje jako nośniki dla lipofilowych i hydrofilowych bioaktywnych składników.
  • Modyfikacja składu recepturowego produktów spożywczych w kierunku nadania im  właściwości funkcjonalnych.
  •  Designing of reduced-fat oil-in-water emulsions based on natural food components.
  • Evaluation of stability (physical and chemical) and physicochemical properties (rhelogical, textural, color) of oil-in-water food emulsions at different environmental conditions.

  •  Determination of thermodynamic and kinetic factors affecting retention and release of aroma compounds in heterogeneous liquid food systems.

  • Development of emulsion-based macro- and nano-delivery systems for lipophilic and hydrophilic bioactive components.

  • Enrichment, improvement and functionalizing of food beyond its mere nutritional value.